אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 5

פרויקטהגמר הינו סימולציה של עבודתהמהנדס בתעשייה
,
ומשמש
"
כרטיס הביקור
"
של הסטודנט בפניותיו
אל מעסיקיםפוטנציאליים
.
הפרויקט מהווההזדמנותמצוינתלסטודנט לרכוש ניסיון ולפתח יכולתעבודה
, עצמית
בעודו מלווה במנחהמקצועי
,
כשהוא נמצאבסביבה אקדמיתתומכתבידע ובאמצעים
.
הניסיון הנרכש
אמור להעניק לסטודנט ניסיון מעשי ונותן לו עדיפות בקבלתו לעבודה
.
המכללהמייחסתחשיבותרבה ומקדישה משאביםרבים לפרויקטהגמר
,
אותו חייב להגישכל סטודנט במסגרת
לימודיו במכללה
,
כתנאי לקבלתהתואר
.
תהליך ביצוע והגשת פרויקטהגמר תואמיםאתהתפיסההאסטרטגית
של המכללה
,
השואפתלמצותאתמירב הקשר בין תוכניתהלימודים לבין התעשייה והמשקהישראליים
,
ומכשירה אתהבוגרים לקראתהתמודדתאמיתיתכמהנדסיםבתעשייה
.
באפקה
פועלתמחלקתפרויקטיםהמשותפתלכלמחלקותהלימוד
.
לכל תחום לימודים יש
פרויקטור
,
שהוא
האחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו
.
לכלסטודנטהמבצע פרויקט גמר
,
צמוד מנחה
,
חבר סגלהמכללהאו
מהנדס מהתעשייה
,
המלווה אתהסטודנט בתהליך ביצוע הפרויקט
.
מקורם של למעלהמ
- 20%
מהפרויקטים בתעשייה
,
המחפשתפתרונותלפיתוחיםשונים
,
ורובם מיושמיםהלכה
למעשה
.
פרויקטהגמר מבוצעע
"
י הסטודנט במשך שנה
קלנדארית
, אחת
החל מהסמסטר השישי בד
)כ "
סמסטר
' ב
של השנההשלישית
.(
סגל המחלקה
:
' פרופ
דב אוסטר
ראשמחלקתהפרויקטים
מר ניר אלנברג
מנהל –
אדמיניסטרטיבי
מחלקתהפרויקטים
' גב
שלומיתכהן
– ליברמן -
מזכירתמחלקתהפרויקטים
סגל
הפרויקטורים
:
ר שמואל שלף
הנדסתמערכות
מר
גבי ורדי
הנדסה מכנית
' גב
דוריתמדינה
הנדסתחשמל
מר ירון ספקטור
הנדסתתוכנה
ר אדוארד רון וד
ר "
חנה גלפרין
הנדסתתעשייה וניהול
' גב
יעל דנאי מנוחין
הנדסה רפואית
ראשמחלקת הפרויקטים
' פרופ
דב אוסטר
מחלקתהפרויקטים
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,276