אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 15

:
!
:
2014
---
2
:
-
%
PV
PLASON
%
320V (DC)
22KV (AC)
)
(
"
3.5MW
14,285
PV
"
YINGLY
"
245W
10
POWER-ONE
)
220KW,275KW,330KW
(
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...276